Ekran-skraperi çykarmak platformasy: Esasy neşir - Semalt hünärmeni

Ekran gyryjy, dürli web sahypalaryndan mazmun we suratlar ýaly köp maglumatlary onlaýn göçürip almak isleýän web ulanyjylary we firmalary üçin örän täsirli guraldyr. Mazmuny çykarmak üçin iň oňat gurallaryň biri ekran gyryjy programma üpjünçiligi . 2002-nji ýyldan başlap, elektron dükanlary, lukmançylyk we awtoulag kompaniýalary we başgalar ýaly dürli pudaklaryň müşderileri bilen iş salyşýar. Aslynda, ulanyjylara internetdäki ýüzlerçe onlaýn çeşmelerden maglumatlary awtomatiki usulda gazyp almak mümkinçiligini hödürleýän maglumat bazasy ýaly işleýär.

Web sahypalaryndan maglumatlary göçüriň

Ekrany gyryjy webdäki islendik sahypany diýen ýaly dolandyryp biler. Ekran skraperiniň professional topary web gözlegçilerine zerur netijeleri almaga kömek edip biler. Müşderiler diňe çykarmak isleýän mazmuny we almak isleýän maglumatlary formaty barada käbir maglumatlary aýtmaly bolýarlar. Ekrany gyryjy, Java, PHP we başgalar ýaly daşarky programmirleme dillerinden ulanylyp bilner.

Näme üçin Ekran-Scraper ulanmaly

Bu abraýly programma üpjünçiligi we dünýäniň köp sanly iri kompaniýasy birnäçe sekundyň içinde zerur maglumatlary çalt, ýönekeý we üstünlikli alyp biljekdigine ynanýarlar. Ekran-skraper her gün öz müşderileri üçin maglumatlary döredip biler we pudakdaky islendik web sahypasyny diýen ýaly dolandyryp biler. Has takygy, müşderiler öz soraglaryny tabşyryp, zerur netijeleri gysga wagtda alyp bilerler.

Kompaniýalar üçin ekran skraperini ulanmagyň artykmaçlyklary

Ekran gyryjy programma üpjünçiliginiň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biri onuň tizligi. Müşderiler üçin ähli maglumatlary birnäçe sekuntda ýygnap biler. Aslynda, ekrany gyryjy islendik netijäni çalt almaly islendik kompaniýa üçin ajaýyp warianty hödürleýär. Mysal üçin, müşderiler internetde ýaýran käbir önümleriň bahalaryny almak isleseler, bu ajaýyp programma üpjünçiligini ulanyp bilerler. Mundan başga-da, belli bir maglumatlary bir ulgamdan beýlekisine geçirmek üçin ekran skraperi ulanylyp bilner ýa-da ulgamlary birleşdirip biler. Ekrany gyryjy, XML, HTML, CSV, Access we başgalar ýaly gazylan maglumatlary eksport etmek üçin birnäçe formaty goldaýar. Mundan başga-da, maglumatlar çykarylandan soň müşderiler tarapyndan öňünden kesgitlenen käbir formatlara awtomatiki usulda eksport edilýär.

Netije

Islendik ýerde diýen ýaly ýerleşdirip boljak ajaýyp programma üpjünçiligi. Mundan başga-da, Professional we Enterprise Edition satyn almak üçin köp programma üpjünçiligi ygtyýarnamalary bar. Hundredsüzlerçe ulanyja we paýdarlar jemgyýetine ajaýyp netijeleri hödürleýär. Islendik maglumat gazyp almak, şeýle hem dinamiki sahypalar bilen işleýän mugt ekran gyryjy gural. Ulanyjylar programmany çalt we aňsatlyk bilen göçürip alyp bilerler we zerur maglumatlary almak üçin bu guraldan peýdalanyp bilerler.

send email